• klok-icoon

  Voor 22:00 besteld, zelfde dag verzonden*

 • truck-icon

  Gratis verzending vanaf 50,-

 • shoptegoed-icoon

  Spaar shoptegoed bij je bestelling

 • smiley-icoon

  Klanten geven ons een 9

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Dieet Support Nederland B.V.

Handelend onder de naam: Protiplan

Hoevenweg 13

5652AW Eindhoven

KVK nummer: 51382040

BTW nummer: NL85 1764277B01

E-mailadres: info@protiplan.nl / info@protiplan.be 

Website: www.protiplan.nl / www.protiplan.be

 

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst met betrekking tot Protiplan producten tussen Alles voor Afvallen B.V. en koper. Onder het begrip “koper” dient in deze algemene voorwaarden te worden verstaan zowel de professionele koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, als de consument-koper, een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.1 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.2.Indien een bepaling van deze algemene verkoopvoorwaarden vernietigbaar is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Alles voor Afvallen B.V. behoudt zich het recht voor de huidige algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.

 

Aanbiedingen, cadeau's, tegoed en totstandkoming overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en cadeau's zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.

2.2 Aanbiedingen en cadeau's zijn geldig zolang de voorraad strekt en komen te vervallen zodra het product, waarop de aanbieding of cadeau betrekking heeft, niet meer beschikbaar is.

2.3 Het tegoed is twee jaar geldig in het account waarmee de Protiplan Bonuskaart is aangemaakt. Alles voor Afvallen B.V. behoudt zich het recht om de Protiplan Bonuskaart en het tegoed, zonder opgaaf van reden, te allen tijde op te heven of te wijzigen.

2.4 Bestellingen geschieden schriftelijk, per email of via de bestelfunctie op de bestelwebsite van Alles voor Afvallen B.V.

2.5 Een overeenkomst tussen Alles voor Afvallen B.V. en koper komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging of een factuur door Alles voor Afvallen aan de koper is verzonden. Indien het aanbod via de website van Alles voor Afvallen is gedaan, komt de overeenkomst tot stand nadat Alles voor Afvallen B.V. een orderbevestiging en factuur per email aan het door koper opgegeven e-mailadres heeft verzonden.

 

Prijzen en betaling

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 Verzend- en bezorgkosten zijn niet in de verkoopprijs inbegrepen en komen voor rekening van koper, tenzij anders vermeld in de offerte. Deze kosten worden uitdrukkelijk vermeld op de offerte en op de bestelwebsite van Alles voor Afvallen B.V., indien koper de bestelling via de bestelwebsite plaatst.

3.3 Betaling geschiedt per ideal. Bij gebreke van tijdige betaling is koper zonder ingebrekestelling in verzuim. Alles voor Afvallen B.V. aan koper alsdan een rente van 1,5% per maand over het verschuldigde bedrag in rekening brengen, alsmede de redelijke incassokosten bij uitblijven van betaling. Betaling van het volledige factuurbedrag door een consument-koper geschiedt altijd bij het plaatsen van een order op de bestelwebsite via iDEAL.

 

Levering en leveringstermijnen

4.1 Als plaats van aflevering geldt het adres van koper dat tijdens de bestelling schriftelijk, per email, telefonisch, dan wel via de bestelwebsite aan Alles voor Afvallen B.V. kenbaar is gemaakt.

4.2 Leveringstermijnen in aanbiedingen, orderbevestigingen en/of overeenkomsten, dan wel op de bestelwebsite vermeld, zijn naar beste weten en voor zover de producten voorradig zijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen. Alles voor Afvallen B.V. hanteert in beginsel een levertijd van 1 werkdag indien de order is geplaatst op werkdagen voor 22:00 uur en indien de producten op voorraad zijn. Overschrijding van een leveringstermijn leidt niet tot verzuim van Alles voor Afvallen B.V.

4.3 Orders van een consument-koper worden niet eerder geleverd dan nadat Alles voor Afvallen B.V. het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.

4.4 Alles voor Afvallen B.V. schort de levering van de producten op zodra er in het geval van een professionele koper sprake is van een totaal bedrag aan openstaande facturen vanaf € 1.500,00. 

4.5 Na het verstrijken van een leveringstermijn heeft koper het recht van Alles voor Afvallen B.V. te verlangen dat binnen een redelijke termijn, die ten minste gelijk is aan de aanvankelijk overeengekomen termijn, alsnog tot levering wordt overgegaan. Indien deze nadere leveringstermijn opnieuw is verstreken, heeft koper het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren, zonder enig recht op schadevergoeding.

4.6 Alles voor Afvallen B.V. bepaalt de wijze van verzending. Indien koper een andere wijze van verzending wenst, komen de extra kosten daarvan voor rekening van koper en geschiedt een dergelijke verzending voor risico van koper.                                   

4.7 De levering van Alles voor Afvallen B.V. .producten geschiedt af magazijn. De producten kunnen breekbaar zijn en worden met grootste zorg door Alles voor Afvallen B.V. verpakt. Nadat de Alles voor Afvallen B.V.  producten het magazijn hebben verlaten, draagt koper alle kosten en risico’s die verbonden zijn aan het transport van de Alles voor Afvallen B.V. producten en de aflevering op het adres van koper.

 

Acceptatie en reclames

5.1 Koper dient bij aflevering onmiddellijk te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient koper met opgave van de aard en de grond van de klachten binnen twee (2) werkdagen na de aflevering Alles voor Afvallen B.V. hiervan schriftelijk of per email op de hoogte te stellen.

5.2 Indien de afgeleverde producten na onderzoek door Alles voor Afvallen B.V. niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Alles voor Afvallen B.V.de keuze om het desbetreffende product te vervangen of het factuurbedrag terug te betalen.

5.3 Retourzendingen van Alles voor Afvallen B.V. producten, alleen in geval de producten na onderzoek door Alles voor Afvallen B.V. niet aan de overeenkomst beantwoorden, worden slechts geaccepteerd indien de verpakking van de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.

5.4 Klachten en opmerkingen met betrekking tot de producten, service en levering dienen schriftelijk of per email te worden ingediend bij Alles voor Afvallen B.V. Koper ontvangt binnen veertien dagen schriftelijk bericht van Alles voor Afvallen B.V.

 

Aansprakelijkheid

6.1 Alles voor Afvallen B.V. is niet aansprakelijk jegens koper of derden voor directe en gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit de overeenkomst, dan wel het gebruik van het geleverde product, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Alles voor Afvallen B.V.

6.2 Ten aanzien van eventuele productaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van Alles voor Afvallen B.V. jegens een consument-koper beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering bij een gegrond verklaarde claim uitkeert.

6.3 Indien zich onverhoopt een gebeurtenis mocht voordoen die leidt tot aansprakelijkheid van Alles voor Afvallen B.V., anders dan productaansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag dat haar schadeverzekering uitkeert, dan wel ten hoogste tweemaal het factuurbedrag van de geleverde producten bij gebreke van een uitkering door de schadeverzekering.

6.4 Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod, productomschrijvingen en/of afbeeldingen binden de ondernemer niet.

 

Contra-indicaties

7.1 Alles voor Afvallen B.V. neemt een aantal contra-indicaties in acht met betrekking tot de producten van Alles voor Afvallen B.V.

7.2 Bij absolute contra-indicaties mogen de producten van Alles voor Afvallen B.V. niet worden gebruikt. Onder absolute contra-indicaties voor eiwitdieet producten wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan: Diabetes type 1, chronische lever- en nier aandoeningen, melkeiwit allergie, zwangerschap en borstvoeding. Bij relatieve contra-indicaties dient eerst een arts geraadpleegd te worden alvorens de producten van Alles voor Afvallen B.V. te gebruiken. Onder relatieve contra-indicaties wordt verstaan: nierproblemen, leverproblemen, diabetes type 2, lactose intolerantie en gebruik van de volgende medicatie: Diuretica, anti-hypertensiva, Colchicine, Cortisone. In geval van twijfel over een contra-indicatie dient een koper eerst een arts te raadplegen alvorens de producten van Alles voor Afvallen B.V. te gebruiken.

7.3 Alles voor Afvallen B.V. is niet aansprakelijk voor de financiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel als gevolg van het niet in acht nemen van dit artikel door koper en gebruikers van de Alles voor Afvallen B.V. producten. Koper vrijwaart Alles voor Afvallen B.V. voor aanspraken van derden wegens het niet naleven van de verplichtingen in dit artikel.

 

Overmacht

8.1 Alles voor Afvallen B.V. is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch  krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

8.2 Alles voor Afvallen B.V. kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd te overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Eigendomsvoorbehoud

9.1 Alle door Alles voor Afvallen B.V. geleverde producten aan koper blijven eigendom van Alles voor Afvallen B.V. totdat de koper alle verplichtingen, inclusief incassokosten en rente, uit de met Alles voor Afvallen B.V. gesloten overeenkomst(en) is nagekomen.

9.2 De onder het eigendomsvoorbehoud geleverde producten mogen niet worden doorverkocht, verpand of op enige andere wijze worden bezwaard.

 

Geschillen

10.1    Op alle overeenkomsten waarbij Alles voor Afvallen B.V. partij is, is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2    Alle geschillen tussen Alles voor Afvallen B.V. en koper worden voorgelegd aan de Rechtbank te ‘s-Hertogenbosch, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

 

 Herroepingsrecht consument-koper bij koop via de bestelwebsite

11.1     Indien een consument-koper niet tevreden is over de geleverde ALLES VOOR AFVALLEN B.V. producten dan kan deze binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de ALLES VOOR AFVALLEN B.V. producten een e-mail sturen naar info@protiplan.nl met daarin de vermelding dat de koopovereenkomst ontbonden dient te worden en kunnen de producten terug worden gestuurd, indien de producten ongeopend en onbeschadigd zijn.

11.2    Het product dient ongeopend, voorzien van factuur in de originele verpakking gefrankeerd verzonden te worden. Binnen dertig (30) dagen wordt het aankoopbedrag teruggestort op de rekening van de consument-koper. Retouradres: Alles voor Afvallen B.V., Hoevenweg 13, 5652AW, Eindhoven, Nederland.

11.3     Een verzoek tot retourzending dient schriftelijk te worden ingediend met vermelding van naam van het product, aantal, houdbaarheidsdatum en aankoopdatum. Retourzending van Alles voor Afvallen B.V. producten door een professionele koper is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Alles voor Afvallen B.V.